JRS Romania is now hiring ukrainian teachers/ JRS Romania зараз наймає українських вчителів


JRS Romania is hiring SOCIAL EDUCATOR in Bucharest, Constanta or Galati

Type of job: part-time 4h/day; 20h/week (probation period 30 days)

Location: Bucharest, Constanta or Galati

Project: “SIERCAR (Safe and Inclusive Education for Refugee Children and Adolescent in Romania)” financed by Plan International

Main Tasks: Present 4 lessons a day, 5 days a week, in a comprehensive manner and use visual/audio means to facilitate learning; Use and distribute educational content in accordance to Ukrainian National Curriculum (NUS); Assess and record students’ progress and provide grades and feedback; Participate in regular meetings hosting school/ facilities; Observe and understand students’ behavior and psychology and report suspicions of neglect, abuse etc.; Participate in the project trainings; Lead the organization of recreational activities with children, provision of Mental Health and Psychosocial Support, or liaise with parents; Reporting the presence and progress to the courses/sessions organized.


Specific Requirements: • Excellent knowledge of Ukrainian as a minimum requirement; Romanian or English could be an asset; Proven experience as a teacher, through knowledge of teaching best practices and legal educational guidelines together with a willingness to follow the general and project-related policies/ procedures; Degree in teaching or in a specialized subject with a certificate in education or Higher education in any field (Masters or specialized diploma or equivalent); More than 4 years of experience is an asset; Experience working in projects targeting girls is an asset.


Interested candidates are asked to send their CV and a letter of intent to the e-mail address jrsromania@gmail.com, with the subject "SOCIAL TEACHER SELECTION".

The selection will be made based on an interview process in which only those selected will be scheduled. More details about the organization's activities can be found on the website www.jrsromania.org

More info here:

JD Social Educators Eng
.pdf
Download PDF • 684KB


JRS Romania наймає СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВНИКА в Бухарест, Констанца або Галац

Тип роботи: неповний робочий день 4 год/день; 20 годин на тиждень (випробувальний термін 30 днів)

Розташування: Бухарест, Констанца або Галац

Проект: «SIERCAR (Безпечна та інклюзивна освіта для дітей та підлітків-біженців у Румунії)», фінансований Plan International

Основні завдання: Подавати 4 уроки на день, 5 днів на тиждень, у комплексній формі та використовувати візуальні/аудіо засоби для полегшення навчання; Використовувати та розповсюджувати навчальний контент відповідно до Національної навчальної програми України (НУН); Оцінювати та записувати успіхи учнів, виставляти оцінки та відгуки; Брати участь у регулярних зустрічах, які приймають школу/об'єкти; Спостерігати та розуміти поведінку та психологію учнів та повідомляти про підозри щодо недбалості, жорстокого поводження тощо; Брати участь у тренінгах проекту; Керувати організацією оздоровчих заходів з дітьми, наданням психіатричної та психосоціальної підтримки або підтримувати зв’язок з батьками; Повідомлення про присутність та прогрес на організованих курсах/сесіях.


Спеціальні вимоги: • Відмінне знання української мови як мінімальна вимога; Румунська або англійська можуть бути перевагою; Підтверджений досвід роботи вчителя завдяки знанням найкращих практик викладання та правових освітніх рекомендацій разом із бажанням дотримуватися загальних та пов’язаних з проектом політик/процедур; Ступінь викладача або спеціального предмета з атестатом про освіту або вищу освіту в будь-якій галузі (магістр або спеціальний диплом або еквівалент); Більше 4 років досвіду є перевагою; Досвід роботи в проектах, орієнтованих на дівчат, є перевагою.


Зацікавлених кандидатів просимо надсилати своє резюме та лист про наміри на електронну адресу jrsromania@gmail.com з темою «ВИБІР СОЦІАЛЬНОГО ВЧИТЕЛЯ».

Відбір буде зроблено на основі процесу співбесіди, під час якої будуть заплановані лише ті, що відібрані. Більш детальну інформацію про діяльність організації можна знайти на сайті www.jrsromania.org

Більше інформації тут:

JD Social Educators Ukr
.pdf
Download PDF • 774KB

1.267 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate

Соціальний ваучер Ми розпочали планування соціальних путівок на 26 квітня, вівторок - 25 травня, середу. Ви можете замовити зустріч тут: www.jrsromania.org/book-online Будь ласка, дочекайтеся підтверд