top of page
Search
  • Writer's pictureJRS Romania

Comunicat de presa - Lansare etapa 3 a proiectului MyPlace to Integration - Regiunea 2 -Etapa 2-2022

Asociaţia Serviciul Iezuiţilor pentru Refugiaţi (JRS) din România anunţă lansarea etapei a III-a proiectului:” MY PLACE to INTEGRATION”.

Proiectul are o durată de 3 luni și este finanțat prin Programul Național — Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (număr de referință contract: FAMI/20.02.01.03(02)) gestionat în România de Ministerul Afacerilor Interne — Direcția Fonduri Externe Nerambursabile, ca Autoritate Responsabilă, și Inspectoratul General pentru Imigrări, ca Autoritate Contractantă. Aflat in ultima sa etapa de implementare, proiectul are o valoare totală de 522.658,93 lei şi vine să completeze activitățile derulate anterior.


Susţinerea procesului de integrare efectivă a beneficiarilor unei forme de protecţie (BPI) şi a strainilor (RTT – resortisanţi ţări terţe) cu şedere legală în România la nivelul judeţelor Galaţi, Constanţa, Vrancea, Bacău, Vaslui, Brăila, Tulcea, urmează a fi realizată cu predilecţie pentru categoriile de persoane vulnerabile sau cu nevoi speciale, prin oferirea de servicii complementare celor asigurate de stat. Acestea au în vedere activităţi precum informarea, consilierea, asistenţă materială, juridică, medicală, psihologică, consiliere în vederea angajării, precum şi activităţi sociale, culturale, recreaţionale, educaţionale, cursuri de limba română şi orientare culturală, la nivelul celor două centre regionale de integrare existente în oraşele: Galaţi (str.Constructorilor nr.1 bis), şi Constanţa (bd. Mamaia, nr. 13).


Proiectul îşi propune totodată să implice mediatori culturali, interpreţi şi voluntari la nivel local precum şi dezvoltarea de reţele de suport local la nivelul instituţiilor şi organizaţiilor care intră în contact cu străini sau în cadrul comunităţilor acestora, cu relevanţă la nivel multicultural.Coordonator proiect


Stefan Leonescu


JRS România


www.jrsromania.org, tel. 031.102.14.23, jrsromania@gmail.com


***


Asociaţia Serviciul Iezuiţilor pentru Refugiaţi (JRS) din România (www.jrsromania.org) este o organizaţie non-guvernamentală umanitară, independentă, non-profit, apolitică şi democratică care sprijină şi promovează drepturile fundamentale ale refugiaţilor şi ale persoanelor dezrădăcinate. Misiunea JRS România este de a însoţi refugiaţii şi persoanele dezrădăcinate, de a-i servi în orice situaţie şi de a pleda pentru cauza lor în faţa autorităţilor şi a societăţii civile.


My Place este exemplu de bună practică, fiind un concept dezvoltat în cadrul mai multor proiecte implementate de JRS România din diverse surse de finanţare nerambursabilă (http://jrsromania.org/centru-my-place/ si https://www.youtube.com/watch?v=ZC91bi1z574).


.......................................


Press release - Launch of the 3rd stage of the MyPlace to Integration project - Region 2 - Stage 2-2022

The Jesuit Refugee Service (JRS) Association in Romania announces the launch of the third phase of the project:" MY PLACE to INTEGRATION".

The project has a duration of 3 months and is financed by the National Programme - Fund for Asylum, Migration and Integration (contract reference number: FAMI/20.02.01.03(02)) managed in Romania by the Ministry of Internal Affairs - Directorate of Foreign Non-reimbursable Funds, as Responsible Authority, and the General Inspectorate for Immigration, as Contracting Authority. In its last stage of implementation, the project has a total value of 522.658,93 lei and complements the activities carried out previously.


Supporting the process of effective integration of beneficiaries of a form of protection (BPI) and foreigners (RTT - third country nationals) legally residing in Romania in the counties of Galati, Constanta, Vrancea, Bacau, Vaslui, Braila, Tulcea, is to be carried out especially for categories of vulnerable people or people with special needs, by offering complementary services to those provided by the state. These activities include information, counselling, material, legal, medical and psychological assistance, employment counselling, as well as social, cultural, recreational and educational activities, Romanian language courses and cultural orientation, at the two regional integration centres in the cities of Galați (Constructorilor street no. 1 bis) and Constanța (Mamaia Boulevard no. 13).


The project also aims to involve cultural mediators, interpreters and volunteers at the local level as well as the development of local support networks at the level of institutions and organisations that come into contact with foreigners or within their communities, with multicultural relevance.Project coordinator


Stefan Leonescu


JRS Romania


www.jrsromania.org, tel. 031.102.14.23, jrsromania@gmail.com


***


The Jesuit Refugee Service (JRS) Romania (www.jrsromania.org) is an independent, non-profit, apolitical and democratic humanitarian non-governmental organisation that supports and promotes the fundamental rights of refugees and uprooted people. The mission of JRS Romania is to accompany refugees and uprooted people, to serve them in any situation and to advocate for their cause before the authorities and civil society.


My Place is an example of good practice, being a concept developed within several projects implemented by JRS Romania from various sources of non-reimbursable funding (http://jrsromania.org/centru-my-place/ and https://www.youtube.com/watch?v=ZC91bi1z574).

8 views0 comments
bottom of page