CLARIFICĂRI ÎN IMPLICAREA FRONTEX-ului ÎN PRETINSELE ACȚIUNI DE PUSH-BACK PE MARE


Migranții forțați, salvați pe Marea Neagră, se apropie de țărmul românesc unde polițiștii de frontieră stau în așteptare (foto: Politia de Frontieră Română).


JRS SOLICITĂ CLARIFICĂRI ÎN IMPLICAREA FRONTEX-ului ȘI A POLIȚIEI DE FRONTERĂ ROMÂNE ÎN PRETINSELE ACȚIUNI DE PUSH-BACK PE MARE


JRS România și JRS Europa își unesc forțele pentru a-și exprima îngrijorarea cu privire la numărul tot mai mare de rapoarte care indică faptul că bărci cu migranți ar fi putut fi returnate în mod informal în Turcia cu participarea Agenției de Frontieră FRONTEX a Uniunii Europene, toate acestea în timp ce bărcile se aflau în apele teritoriale grecești.

JRS este de asemenea alarmat de presupusa implicare a navelor românești care participă la misiuni FRONTEX în astfel de acțiuni.

JRS salută lansarea unei anchete interne FRONTEX cu privire la aceste acuzații, deoarece aceasta este singura reacție corectă pentru a sublinia și reafirma angajamentul Agenției în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. Sperăm că această anchetă va fi realizată cu atenție și în deplină transparență și că vor fi luate măsuri adecvate și proporționale în cazul în care se constată orice responsabilitate pentru încălcarea drepturilor omului.

JRS condamnă cu tărie orice acțiune de îndepărtare ilegală de tip push-back a migranților și a solicitanților de azil care încearcă să acceseze teritoriul Uniunii Europene în căutarea siguranței și a demnității. Manevrarea unei nave în mod deliberat pentru a crea valuri și a genera îndepărtarea ambarcațiunilor cu migranți și solicitanți de azil ar constitui fără îndoială o infracțiune, deoarece ea poate pune în pericol direct viața oamenilor. Totodată, întoarcerea persoanelor într-o țară în care probabil se vor confrunta cu încălcări ale drepturilor omului, cunoscută sub numele de refoulement, este interzisă de dreptul internațional.

FRONTEX, împreună personalul Poliției de Frontieră Române și-au manifestat devotamentul în salvarea a nenumărați migranți și solicitanților de azil identificați pe mare. Întrucât acuzațiile actuale sunt împotriva misiunii FRONTEX și a principiilor Uniunii Europene, care se bazează pe valori precum respectarea demnității umane, libertății, democrației, egalității, statului de drept și drepturilor omului, sperăm că rezultatele anchetei interne să înlăture orice îndoieli cu privire la integritatea acestor actori importanți sau, în caz contrar, să se ia măsuri pentru ca astfel de incidente să nu mai aibă loc vreodată.

JRS își reafirmă apelul general adresat autorităților europene de a-și respecta datoria de a-i proteja pe cei care au nevoie de protecție internațională și de a deschide culoare de migrație legale și sigure; de exemplu prin sporirea eforturilor de reinstalare, lărgirea criteriilor de reîntregire a familiei și acordarea vizei umanitare șamd.

..................................................................................................................................


JRS CALLS FOR CLARITY ON FRONTEX AND ROMANIAN BORDER POLICE ALLEGED INVOLVEMENT IN PUSH-BACKS AT SEA

JRS Romania and JRS Europe joined their voices in expressing serious concern about the increasing number of reports indicating that boats with migrants may have been informally returned to Turkey with the participation of EU Border Agency FRONTEX while in Greek territorial waters.

JRS is equally alarmed with the alleged involvement of Romanian ships participating in FRONTEX missions in such actions.

JRS welcomes the launch of an internal FRONTEX inquiry into these allegations as this is the only right reaction to underline and reaffirm the Agency’s commitment to the respect of human rights. We hope that this inquiry will be carried out thoroughly and in full transparency and that appropriate proportionate measures will be taken if any responsibility for human rights violations is found.

JRS strongly condemns any action of illegal push-back of migrants and asylum seekers who are trying to access the EU in search of safety and dignity. Maneuvering a boat deliberately to create waves and make other boats drift away would constitute without a doubt a criminal action as it can directly endanger people’s lives. Returning individuals to a country where they will likely face human rights violations, which is known as refoulement, is prohibited by international law.


FRONTEX, together with Romanian Border Police agents have shown dedication in saving countless migrants and asylum seeker lives at sea. As these present allegations go against the very mission of FRONTEX and the European Union, which is built on values of human dignity, freedom, democracy, equality, rule of law and human rights, we hope that the results of the internal inquiry will erase any doubts on the integrity of these important actors or otherwise ensure that measures are taken so that such incidents are never repeated.


JRS reaffirms its general call on European governments to respect their duty to protect those in need of international protection and open safe and legal pathways, for instance by increasing resettlement efforts, broadening family reunification criteria and granting humanitarian visa.

63 afișări0 comentarii

Postări recente

Afișează-le pe toate