Active-citizens-fund_4x.png

Incluziunea sociala a migrantilor prin implicarea comunitatilor locale RO2020/ACF_A7_MM_13

Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.

Working together for a green, competitive and inclusive Europe.

              www.activecitizensfund.ro  www.eeagrants.org

Obiectivul proiectului:

 

Proiectul este un raspuns coerent si adaptat nevoilor beneficiarilor la problema excluziunii sociale ridicate la nivelul solicitantilor de azil si refugiatii (Beneficiari de protectie Internationala) de pe teritoriul Romaniei.

 

Proiectul propune o interventie integrata la nivelul principalelor 5 centre de refugiati de pe teritoriul tarii noastre: Bucuresti, Galati, Radauti, Somcuta Mare (jud. Maramures) si Timisoara.  Avand in vedere contextul politic international, in ultimii ani s-a observat un nr. in crestere a solicitantilor de azi in Romania (peste 2000 de cereri anual) – 20% din cererile de azil sunt pentru copii. Exista un nivel redus de cunoastere a drepturilor la nivelul solicitantilor de azi si refugiatilor, acces limitat la educatie al copiilor, lipsa de sprijin in vederea adaptarii educationale, acces limitat la asistenta lingvistica.

 

Interventia propusa de proiect este adresata unui numar de 600 de solicitanti de azil si beneficiari de protectie internationala din cele 5 centre. Vom derula ateliere de informare privind drepturile omului si drepturile economice si sociale, vom realiza consultari la nivelul beneficiarilor, vom furniza servicii de sprijin pentru integrarea sociala, economica a acestora, vom elabora un model de furnizare de servicii integrate care sa poata fi replicabil in alte initiative, vom crea retele locale de sprijin, inclusiv planuri de actiune la nivel comunitar si ateliere de lucru. Activitatile vor fi derulate de expertii Salvati Copiii si JRS Romania. Prin proiect, 14 angajati ai ambelor organizații partenere care vor derula activitati cu beneficiarii vor fi formati pt intarirea capacitatii organizationale a acestora.

 

 

Scopul proiectului pe scurt:

 

Dezvoltarea unui cadru sustenabil si favorabil derularii de actiuni de advocacy la nivel local si national pentru a realiza justitia sociala, incluziunea si cresterea capacitatii refugiatilor si solicitantilor de azil de a-si cunoaste si cere drepturile.

 

 

Grupul țintă:

 

Proiectul vizeaza 600 de refugiati si solicitanti de azil – 200 de copii si 400 de adulti din 5 centre de proceduri si cazare din Bucuresti, Galati, Radauti, Somcuta Mare si Timisoara, grup insuficient deservit, care se confrunta cu injustitia sociala, accesul redus la informatii privind drepturile si servicii sociale neadaptate.

 

Publicul țintă direct:

Publicul țintă al proiectului face parte din categoria grupurilor insuficient deservite care se confruntă cu injustitia sociala, accesul redus la informatii privind drepturile lor, servicii sociale neadaptate la nevoilor lor.

 • Refugiați și solicitanți de azil aflați în Centrele regionale de cazare și proceduri pentru solicitanții de azil din București, Galați, Rădăuți, Șomcuta Mare și Timisoara.

 • Atât copii refugiați și solicitanți de azil, cât și adulți (inclusiv părinți ai copiilor vizați în proiect) refugiați și solicitanți de azil, care au nevoie de sprijin în vederea integrării lor în societatea românească.

 • Familii cu copii și familii monoparentale de refugiați și solicitanți de azil.

Publicul țintă indirect:

 • Autorități publice (IGI, DGASPC Maramureș, DGASPC Timiș, DGASPC București, DGASCP Suceava, scolile din proximitatea centrelor, AJOFM, DSP, primariile din cele 5 localitati)

 • Membri ai societății civile, ONG-uri care activează în domeniul incluziunii sociale și combaterea discriminării;

 • Alți membri ai comunităților de migranți

 • Alți membri ai comunității locale – comunităților gazde

 • Presă (jurnaliști de la publicații/televiziuni de interes național și regional, cu accent pe comunitățile din București, Galați, Rădăuți, Șomcuta Mare și Timisoara)

 • Publicul larg și alte persoane interesate de activitățile proiectului

 

 

Rezultate dorite:

 

 • Numar de persoane implicate in activitati ale organizatiilor societatii civile – 614

 • Nr. de persoane vulnerabile beneficiare de masuri de crestere - 600

 • Nr. de beneficiari ai serviciilor furnizate sau imbunatatite - 600

 • Numar de persoane din grupuri vulnerabile consultate – 600

 • Numar de modele noi si imbunatatite pentru a adresa nevoile grupurilor vulnerabile - 1

 • Numar de organizatii ale societatii civile care participa in initiative de invatare/instruire finantate de Program – 1

 • Numar de organizatii ale societatii civile cu proceduri eficiente de management – 2

Objective:

 

The project answers coherently to the problem of high social exclusion of the asylum seekers and refugees (beneficiaries of International protection) on Romanian territory.

 

The project proposes an integrated intervention in 5 refugees centres in our country: Bucharest, Galati, Radauti, Somcuta Mare (Maramures county) and Timisoara. Given the international political context, in the last years we have noticed an increased number of asylum requests in Romania (over 2000 annual requests) – 20% of the asylum requests are sent in for children. The analysis prepared by the applicant in the planning phase of the project showed that asylum seekers and refugees in our country have a low level of human rights knowledge, refugee children have a poor access to education and a lack of support towards educational adaptation, limited access to linguistic assistance.

 

The project’s intervention addresses 600 asylum seekers and beneficiaries of international protection from the 5 centres. We will organize informative workshops on human rights and social and economic rights for these target groups, we will have consultations with the beneficiaries of services, we will provide support services for social and economical integration of asylum seekers and refugees, we will develop a model for integrated services replicable in other initiatives, we will create local networks of support, including action plans at a community level and roundtables with relevant stakeholders. The activities will be carried out by Save the Children and JRS Romania. Through the project, 14 employees of the two organizations that will be involved in working with the target groups will be trained in order to improve the organizational capacity of Save the Children and JRS Romania.  

 

 

Summary of objective

Develop a sustainable and advocacy framework for advocacy at the local and national levels to achieve social justice, inclusion and increase the capacity of refugees and asylum seekers to know and demand their rights.

 

 

Target group

 

The project targets 600 refugees and asylum seekers - 200 children and 400 adults from 5 reception centerds in Bucharest, Galati, Radauti, Somcuta Mare and Timisoara, an underserved group facing social injustice, reduced access to information on unadapted social rights and services.

 

 

Direct target group

The target audience of the project is part of the category of underserved groups facing social injustice, reduced access to information about their rights, social services not adapted to their needs. - Refugees and asylum seekers located in the Regional Accommodation and Procedures Centers for asylum seekers in Bucharest, Galați, Rădăuți, Șomcuta Mare and Timisoara. - Both refugee children and asylum seekers, as well as adults (including parents of the children targeted in the project) refugees and asylum seekers, who need support in order to integrate into Romanian society. - Families with children and single-parent families of refugees and asylum seekers.

 

Indirect target group

- Public authorities (IGI, DGASPC Maramureș, DGASPC Timiș, DGASPC Bucharest, DGASCP Suceava, schools near the centers, AJOFM, DSP, town halls from the 5 localities)

- Members of civil society, NGOs working in the field of social inclusion and combating discrimination;

- Other members of migrant communities

- Other members of the local community - the host communities

- Press (journalists from publications / televisions of national and regional interest, focusing on the communities of Bucharest, Galați, Rădăuți, Șomcuta Mare and Timisoara)

- The general public and other people interested in the project activities

 

Desired results

 

• Number of persons involved in the activities of civil society organizations - 614

• Nr. of vulnerable people benefiting from growth measures - 600

• Nr. of beneficiaries of the services provided or improved - 600

• Number of people from vulnerable groups consulted - 600

• Number of new and improved models to address the needs of vulnerable groups - 1

• Number of civil society organizations participating in learning / training initiatives funded by the Program - 1

• Number of civil society organizations with efficient management procedures - 2

#haide #ActiveCitizensFund #Romania #activecitizens #EEAandNorwayGrants

Proiectul este derulat de Organizația Salvați Copiii în parteneriat cu Asociația Serviciul Iezuiților pentru Refugiați din România și beneficiază de o finanțare în valoare de 199845,86 Euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org. Informații despre Active Citizens Fund România sunt disponibile la www.activecitizensfund.ro.”