Achizitii

Tichete sociale - in curs.

Urmareste-ne in continuare!

Ticket Graphic

TICHETE SOCIALE

Detalii in documentele alaturate.

anunt activ

Programul National – Fondul pentru Azil, Migratie și Integrare

Titlul proiectului: „My Place to Integration”

Numar contract: FAMI/20.02.01.02(02)

Beneficiar: Asociatia JRS Romania

 

NR. INREGISTRARE 12/18.10.2021

ANUNT

 

Asociatia JRS Romania anunta achizitia de TICHETE SOCIALE, prin procedura competitiva, in cadrul Proiectului „My Place to Integration” contract de finantare FAMI 20.02.01.02 (02).

Data publicarii anuntului: 18.10.2021

 

1. Obiectul contractului:

Achizitie tichete sociale, inclusiv servicii de tiparire si livrare – cod CPV 30199770-8 Tichete de masa (tichete sociale) si cod CPV 79823000-9 Servicii de tiparire si de livrare

 

Tichetele sociale vor fi utilizate de catre beneficiarii proiectului: – FAMI 20.02.01.02 (02), pentru achizitia de produse alimentare, de igiena, alte produse necesare.

2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractelor de achizitie publica: procedura competitiva, conform “Reguli privind atribuirea contractelor de achizitii de produse, servicii sau lucrari finantate din Fondul pentru Azil, Migratie şi Integrare efectuate de catre beneficiari sau partenerii acestora, care nu sunt autoritati contractante in conformitate cu prevederile art. 4 (1) sau nu indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 4 (2) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice”.

3. Sursa de finantare a contractului de achizitie care urmeaza sa fie atribuit: Proiectul este finantat din Fondul pentru Azil, Migratie şi Integrare.

4. Termen limita pentru depunerea ofertei depusa de ofertant: 01.11.2021, ora 12.00. Oferta va contine obligatoriu urmatoarele documente: Oferta administrativa - documente de calificare, Oferta tehnica si Oferta financiara, conform cerintelor descrise in Documentatia de atribuire.

5. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 25.10.2021, ora 16.00. Se va raspunde la clarificari pana la data de 26.10.2021, ora 16.00

6. Limba de redactare a ofertei: romana

7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 30 zile inclusiv.

8. Pretul ofertei: va fi exprimat unitar in LEI, cu si fara TVA.

9. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de achizitie: Calitate-pret (cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic), dupa cum urmeaza:

 

Factor de evaluare

Pondere

Punctaj obtinut de la 1 la 5

Pret

50%

Pretul cel mai mic obtine punctaj maxim

Punctajul se acorda astfel:

a) Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat;

b) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel:

P(n) = (Pret minim ofertat / Pret ofertat n) x punctaj maxim alocat (5 puncte).

Accesibilitate magazine la nivel national

30%

Numarul cel mai mare de magazine la nivel regional obtine punctaj maxim

Punctajul se acorda astfel:

a) Pentru cel mai mare numar de magazine se acorda punctajul maxim alocat; b) Pentru celelalte oferte punctajul M(n) se calculeaza proportional, astfel:

M(n) = (Nr. magazine maxim ofertat / Nr. magazine ofertat n) x punctaj maxim alocat (5 puncte).

Termen livrare tichete dupa comanda

20%

Termenul cel mai redus obtine punctaj maxim

Punctajul se acorda astfel:

a) Pentru cel mai redus dintre termene se acorda punctajul maxim alocat;

b) Pentru celelalte termene ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel:

T(n) = (Termenul cel mai redus ofertat / Termenul ofertat n) x punctaj maxim alocat (5 puncte).

 

10. Nu se accepta oferte alternative la oferta de baza.

11. Adresa la care se depune oferta: sediul ASOCIATIEI JRS ROMANIA, str. Mr. Ilie Opris 54, sector 4, Bucuresti.

12. Data limita pentru depunerea ofertelor: 01.11.2021, ora 12.00

13. Ora, data si locul deschiderii ofertelor: 01.11.2021, ora 13.00, la sediul ASOCIATIA JRS ROMANIA, str. Mr. Ilie Opris 54, sector 4, Bucuresti, Romania.

Pot sa participe la sedinta de deschidere a ofertelor, pe langa comisia de evaluare, reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor care au depus oferte pentru contractul respectiv, alte persoane nominalizate de catre Achizitor.

Reprezentantii ofertantilor trebuie sa prezinte imputernicire din partea ofertantului, cartea de identitate in original si copie.

Documentatia de atribuire se poate obtine de la adreele http://igi.mai.gov.ro/ , respectiv http://jrsromania.org sau prin solicitare de la sediul achizitorului.

Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta:

e-mail: jrsromania@gmail.com

BOGDAN DUMBRAVEANU – 0737.018.058